Vi måste vara aktsamma om vårt enda jordklot

Vi måste vara aktsamma om vårt enda jordklot

– Välkommen till ett samtal om kulturens roll och vårt gemensamma ansvar att skapa visioner om en framtida möjlig värld.

På Örebro Konsthall pågår en utställning som berör vår tids köp- och konsumtionshysteri. Vi ägnar oss åt en rovdrift av jordens ändliga resurser och vi producerar avfall och restprodukter i en takt som jorden inte kan ta hand om. Växthusgaserna och klimathotet är bara en del av det. Vi skulle behöva tre-fyra jordklot, men har bara ett. Vetenskapen tar fram allt fler samstämmiga rapporter att vi hotas av ekologiskt och socialt sammanbrott och att mänskliga aktiviteter är en avgörande orsaksfaktor. Det är sent för jorden och för mänskligheten. Men om vi klarar att radikalt ändra våra värderingar och ställa om vår livsstil är det kanske inte för sent. Politikerna förefaller handlingsförlamade. Marknaden har ingen tradition och knappast något intresse att hantera långsiktiga frågor. De återkommande ekonomiska kriserna visar att det globala ekonomiska systemet har alltför stora brister för att kunna klara denna typ av frågor. Slutsatserna blir att den nödvändiga och enda möjliga vägen är att skapa ett kraftigt opinionstryck från stora medborgargrupper att beslutsfattarna måste arbeta med en helt annan världsbild än den rådande med ständigt ökande exploatering av miljön och med ständig ekonomisk tillväxt. När inte politiken förmår skapa hållbara framtidsvisioner måste medborgarna gå före och visa vägen. Vi som ser en förändring som nödvändig måste visa för människor att det finns hopp om en hållbar utveckling och att det endast kan ske genom att alltfler engagerar sig för att på demokratisk väg skapa betingelser för en hållbar utveckling och en rättvis fördelning av jordens resurser. Alla måste hjälpas åt i det arbetet. Olika kulturyttringar måste inom sina områden bidra med berättelser om det goda livet som är möjligt även med förändrade levnadsbetingelser och att livet i en omvänd värld kan bli värdigt, ja även bättre, än i en värld under trycket av rådande livsstil och värderingar.

Vi inbjuder för en stunds samtal om dessa viktiga frågor. Alla är välkomna att delta i samtalet! Vi kommer att särskilt bjuda in några företrädare för olika kulturformer att reflektera över kulturens roll för att skapa berättelser om hur livet i en omvänd värld kan bli värdigt, ja även bättre än i vår nuvarande värld med konsumtionstryck och krav på privata framgångssagor.Vi vill under kvällen få till stånd ett samtal om kulturens engagemang, möjligheter och ansvar att ta fram hållbara visioner för mänsklighetens framtid och bidra till opinionsbildningen för en omvänd och bättre värld.

En särskild utställning, framtagen av Tankesmedjan” Omvända vär(l)den”  visas endast denna kväll. Kom gärna en stund före samtalet och se på utställningarna. 

Tisdag 20 maj kl. 18.15, Örebro Konsthall, Olaigatan 17

Fri entré – Varmt välkommen!

Medarrangörer: Tankesmedjan Omvända vär(l)den &

Örebro Konsthall