Var finns valfriheten inom äldreomsorgen?

Var finns valfriheten inom äldreomsorgen?

–     Välkommen till en föreläsning om anhörigas ökande omsorgsgivande och dess konsekvenser.

Ann-Britt Sand är fil dr i sociologi och har i många år forskat kring anhörigas situation i Sverige och har även beskrivit området ur ett internationellt perspektiv. Hon kommer framför allt att ta upp förändringarna inom den offentliga omsorgen och dess effekter för anhöriga. Tre fjärdedelar av all äldreomsorg utförs av anhöriga och yngre personer med olika funktionsnedsättningar får också mycket hjälp av anhöriga. Anhörigomsorg kan bland annat ge ekonomiska konsekvenser och omsorg om sjuka och hjälpbehövande har alltid ett pris. Frågan är vem som skall betala? En fråga hon vill diskutera är om vi numera har en återgång till familjeansvar, trots att lagstiftningen säger att människor har rätt att få hjälp oavsett familjesituation.

En av de stora motsättningarna inom svensk äldreomsorg är den uttalade normen om kvarboende och samhällsansvar som uttrycks i socialtjänstlagen samtidigt som målsättningen med kvarboende mer eller mindre förutsätter insatser från anhöriga för att fungera. Över tid har det skett stora förändringar inom den offentliga äldreomsorgen och i takt med att färre får hjälp har allt mer arbete och ansvar lagts över på anhöriga som idag står för cirka 75 procent av all hjälp och omsorg till äldre. Även om det är viktigt att få ge hjälp vill anhöriga vanligen ha en annan typ av relation med sin närstående, inte tyngas av alla praktiska göromål. De som generellt sett ger mest anhörigomsorg är makar men den största gruppen är vuxna barn i yrkesverksam ålder. En del anhöriga har fått göra förändringar i sina arbetstider eller sluta att arbeta på grund av anhörigomsorg. Några har gått i pension i förtid av samma skäl. Många anhöriga upplever stress och oro vilket påverkar hälsan. Anhörigomsorg förekommer i alla samhällsklasser och både kvinnor och män ger hjälp. Men effekterna av anhörigomsorg är både en klass- och könsfråga så sett att det ofta är kvinnor ur arbetarklass som drabbas av anhörigomsorgens negativa konsekvenser. De flesta försöker kombinera arbete och anhörigomsorg då arbete är viktigt både av ekonomiska och sociala skäl men också för att få en frizon från ett ibland tungt omsorgsarbete. Samtidigt har Sverige en lagstiftning som uppmuntrar självständighet och oberoende. Äldre har rätt att få samhällshjälp oberoende av familjesituation och anhörigas insatser ska bygga på frivillighet. Alla undersökningar visar att äldre föredrar samhällets hjälp framför anhörigas insatser. De förändringar som skett inom den offentliga omsorgen är således inte önskemål från vare sig de äldre eller anhöriga.

Torsdag 10 april kl. 18.30

Hjalmar Bergmansalen, Örebro stadsbibliotek

 Fri entré – Varmt välkommen!

I samarbete med Socialdemokraterna i Örebro

Välkommen på mingel från kl. 17. 30! Diskutera dina tankar kring äldreomsorg med kommunalrådet Fisun Yavas (S).