Från änglamakeri till Vanvårdsutredning – en föreläsning om den sociala barnavårdens mörka historia.

Från änglamakeri till Vanvårdsutredning – en föreläsning om den sociala barnavårdens mörka historia.

I väldigt många släkters historia finns berättelser om barn som lämnats bort till fosterfamiljer. Skälen har varit många, men ofta har det handlat om unga ogifta mödrar som av skam inte kunde behålla barnet. Vid sekelskiftet 1900 fanns en mängd institutioner som tog hand om och placerade ut de här barnen. Fil. Dr Johanna Sköld, lektor vid Tema BARN på Linköpings universitet föreläser om hur svensk familjehemsvård har utvecklats och förändrats under 1900-talet.

Föreläsningen tar avstamp i den statliga utredning som kartlade fosterbarnens svåra förhållanden i slutet av 1800-talet som ledde till instiftandet av den första fosterbarnslagen 1902 och slutar i Vanvårdsutredningens resultat. Ett tema för föreläsningen är hur lagstiftningen kring den sociala barnavården har förändrats sedan 1900-talets början och vilka frågor som har varit återkommande i debatten om samhällsvårdade barn under hundra år. I synnerhet diskuteras vilka normer som har gällt kring samhällsvårdade barns behandling under olika tider och hur vi kan förstå förekomsten av vanvård.  Föreläsningen ger också en överblick över den sociala barnavårdens praktik och dess förändring: Varför har barn placerats i fosterhem?  Vad kan vi veta om hur många barn har vistats i fosterhem under olika tider? Hur omfattande har de privata arrangemangen varit och hur har privat och offentlig vård interagerat med varandra?

Om Johanna:

Jag disputerade 2006 vid ekonomisk-historiska institutionen, Stockholms universitet på avhandlingen Fosterbarnsindustri eller människokärlek: barn, familjer och utackorderingsbyrån i Stockholm 1890-1925. Därefter har jag arbetat som utredningssekreterare i Vanvårdsutredningen och som forskare  på Institutet för Framtidsstudier, men är numera anställd som biträdande universitetslektor på Tema barn vid Linköpings universitet.

I min forskning fokuseras kopplingen mellan barn och ekonomi i ett historiskt perspektiv. För att analysera detta är genus, generation, etnicitet och klass viktiga komponenter. Dessutom är jag intresserad av hur samhällsvården för barn har utformats, förändrats och påverkat barn. Min forskning har särskilt kommit att handla om fosterbarn och hur fosterbarnsvården har organiserats i Sverige under 1800- och 1900-talen.

Onsdag 2 oktober kl. 18.30, Örebro länsmuseum

Fri entré – Varmt välkommen!

Stort tack för att du hjälper oss sprida Affischen!